Nashvilleverklaring

deviltears

 

Dit zal me wel weer een paar homoseksuele lezers kosten maar ach. Ik ben het onderhand zat dat ik via de media de indruk krijg dat bijna iedereen homo is hetgeen NIET zo is. Ze zijn alleen meer op tell lie vision. Ik ben het zat dat onze kinderen via school worden geïndoctrineerd door om aandacht schreeuwende transgenders en homoseksuelen.

images1.persgroep.net

Pechtold die op latere leeftijd door een verstoorde geest (666) ineens van de geur van poep ging houden.

Het is gewoon een ondankbaar volk die homo’s. Werden ze eindelijk niet meer op de brandstapel gegooid voor sodomie, waar ik het volledig mee eens ben, zo willen ze nu alles omdraaien en van homoseksualiteit de norm maken als verzet tegen de Bijbel. Wat mensen privé allemaal uitspoken moeten ze helemaal zelf weten maar val mij niet lastig met deze geestelijke stoornis via onderwijs, politiek en media. Over een paar jaar gaan ze kannibalisme nog promoten om de bevolking langzaam uit te rotten. Het aantal kinderen dat verkracht en vermoord wordt neemt surreëele proporties aan. Daders worden vaak gevonden in homoseksuele kringen zoals bijvoorbeeld een Joris Demmink. Dat mag niet gezegd worden maar ik doe het lekker toch. Homo’s lijken extreem geobsedeerd door extreme seks hetgeen an sich al een psychische afwijking is. Die obsessie geeft teveel slachtoffers!!!

sra2

Beesten zijn het die pedoseksuelen.

In mijn hele leven zag ik misschien 5 keer een kerk van binnen, ben ik volledig atheïstisch opgevoed en ben ik redelijk verdraagzaam. Toch ben ik van mening dat deze psychische stoornis, zo zie ik het, niet zo gepromoot en uitgelokt dient te worden. Ik sluit me als niet christen aan bij de ondertekenaars van de volgende verklaring. (zie onder muziekfilmpje)

I still cry

 

bron: https://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl/

Hieronder treft u de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring aan. U kunt ook een PDF downloadenDe oorspronkelijke Engelstalige versie is hier te vinden.

Nashvilleverklaring

Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit

“Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…”

Psalm 100:3

Voorwoord

Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in. Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.

Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?

Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Gods Woord leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Zichzelf gemaakt. En we kunnen onszelf niet waarlijk kennen zonder dat we Hem waarlijk kennen, Hem Die ons gemaakt heeft. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen.

Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord  heeft geopenbaard.

Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk  maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Schriftgedeelten

De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen:

Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor. 6:9–11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9–10, 15; 2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7.

Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.

Naschrift

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.

Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden vaak niet het beeld van de manier waarop Christus omgaat met Zijn bruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuelegerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.

Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.

26 Reacties op “Nashvilleverklaring

 1. Wisten jullie dat homoseksualiteit (zèlfs !) door WHO tot 1995 als een “geestesziekte” werd bestempeld ?

  Nee hè, dat wisten jullie niet hè ?

  Maar goed alles in aan verandering onderhevig, zéker de mening van zo’n khazaro-masonniek instituut als de WHO 😉

  Liked by 1 persoon

 2. Dus Satanist Van der Staaij is dus OOK automatisch Anti Mark HOMO Rutte?…..deze gehele Nashville verklaring met in de hoofdrol CRISIS ACTEUR Kees van der Staaij is om de Transgenders,Homo’s in de Slachtoffer rol te werpen dat de gemiddelde Nederlander gevoed door de Media,Politiek de Transgenders,Homo’s omarmen en tevens hlemaal niks meer heeft met de Kerk…Kees van der Staaij is een typisch gevalletje Wolf in Schaapskleding……waar was van der Staaij betreft mh17 hoax,charlie hebdo hoax etc..etc..?–Gij zult niet Liegen…vergeten?Van der Staaij zal zelf wel eens een Andere Piemel geproefd hebben……..en nog iets…………….AL die Fake Deaths ivm o.a MH17 HOAX…hebben zeer veel Kerken meegeholpen om deze Hoax geloofwaardig te maken…waar was Kees(ie)van der Staaij toen?psssss de Meeste mensen in de Politiek zijn homo of lesbisch of transgender idem dito Media……….

  Like

  • LOGICA WINS!!!—Waarom zegt Kees van der Staaij ook niet ff dat o.a Barbara Bush,Michelle Obama,Melania Trump.Margaret Thatcher etc..etc…Transgenders zijn?

   Like

   • Kijk dan zou Kees van der Staaij geloofwaardig overkomen…en al dat Satanisme in Videoclips,Tekenfilms 24/7 op T.V daar hoor je Kees(ie)van der Staaij nooit over?!?!?

    Like

 3. @Stevie Heel juist. Heet dit de vlucht naar voren of is deze natshviel-verklaring een middel -zo als jij opmerkt- een werktuig om de transgenders c.s. evenals de joden in de slachtofferrol te duwen/plaatsen.
  Misschien ook bedoeld om het schisma tussen kerkelijk/Christendom en seculier/Andersgelovenden verder op te stoken onder het motto divide et impera(verdeel en heers)?!

  Liked by 1 persoon

  • Elk jaar heeft een nieuwe Psy Op nodig om inderdaad weer eens te verdelen en te heersen ,van de Zwarte Pieten Discussie t/m #metoo t/m Oud op Nieuw pallets in de fik steken,t/m Johan Derksen homo’s uit de kast komen………zeg wat verdiend($) Kees van der Staaij nu extra,door extra interviews op TV,Radio,Weekbladen,Kranten etc..hij zat vandaag bij Jinek o.a,daar krijgt hij toch voor betaald …

   Like

 4. Google/You Tube:Nashville Verklaring……………(zie,lees de vele Artikelen,Video’s etc..)COC doet aangifte tegen de Nashville Verklaring–Google:COC Nashville Verklaring……..(da’s de opzet COC recht tegenover de Nashville Verklaring met een hoop Bekende Nederlanders achter het COC…en nu “moet”de Nederlandse Burger een Standpunt roepen…verdeel en heers)

  Like

 5. hahahaha die Clown/Joker/Controlled Opposition Johan Derksen toch…eerst zegt ie nog dat homo’s aanstellers zijn en uit de kast moeten komen(pas nog)op Nationale TV en nu dit….Google:Johan Derksen haalt uit naar Kees van der Staaij………..(the show must go on ….)…psss wanneer bracht Kees van der Staaij dat nieuws betreft Nashville Verklaring?yep:ZONDAG:6-1-2019!!…6=*33–&–1=*7….tuurlijk word zoiets op ZONDAG de wereld ingeholpen…kan de Media op MAANDAG fijn aan de gang….Johan Derksen,Kees van der Staaij …ACTEURS die zich geen acteurs noemen,maar wel Acteurs zijn….net zoals Kevin Spacey een NIEUWE Rol vervuld ,een Acting Job/Psy Op for Life

  Like

  • Blijft dat de discussie nu wel breder getrokken wordt. Als er een paar mensen door gaan nadenken over wat er aan ge hand is danis dat wel winst. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

   Like

 6. weetje….Kees van der Staaij is al vanaf 1998 in de 2e kamer/Den Haag ,het langst zittend lid van de tweede kamer……Google:Kees van der Staaij……………………gestudeerd op Universiteit Leiden……als je 21 jaar werkt in de 2 e kamer ,dan weet je dat heel veel Collega’s homo’s zijn of transgenders ,als je er zo tegen bent,lijkt me dat geen fijne werkplek…en blijkbaar mogen in scene gezette gebeurtenissen in Nederland en Buitenland wel van Kees van der Staaij van de mh17 Hoax t/m etc…etc…daar hoor je Kees van der Staaij niet over…

  Like

 7. en Kees van der Staaij houd van de kleur Oranje….Oranje/Orange=*33 Freemasonry…..Google:Boek Kees van der Staaij Woord Houden-&-Google:Speed Sound Kees van der Staaij Marlies van Ree 2018 afbeelding(en)….”prachtig”die oranje/orange Ballonnen …….iemand word geen Hoge Pief in de 2 e kamer als hij/zij zijn ziel niet heeft verkocht zoals Van Der Staaij

  Like

  • HOOPPORNO is zo’n goed woord….i love it….HOOPPORNO–hahaha@Donquijotte……Het is Hoaxwaarschijnlijk Hoopporno.etc….leuk begin van een zin –Gr Stevie

   Like

 8. Het spelletje is …hoe dan ook ZE eigenlijk willen ….dat WEER de Homo’s ,Transgenders in the PICTURE staan…..da’s het eieren eten…typisch voorbeeld is de Videoclip van “zanger”/zanger(hoaxwaarschijnlijk FTM)-(Google:Sam Smith afbeeldingen…) Sam Smith/Calvin Harris–You Tube:Calvin Harris,Sam Smith–“Promises”-(official video)….typische song/video om Hetero’s te laten denken goh wat een goede song/beat/nummer(op de radio) en ondertussen krijg je wat homo’s met aanstellerietes in een video….net zoals b.v Madonna’s-“Vogue”—oeps sorry MaNdonna

  Like

  • Die onderschreven Nashville verklaring van Kees(ie) van Zondag ,is geweun de Katalysator ,dat vanaf afgelopen Maandag t/m ….heel lang de Media,Radio,Kranten,Weekbladen,T.V weer flink de homo’s en transgenders in het Zonnetje te zetten,want dat zijn Automatisch bij voorbaat goede Mensen ,gewoon omdat ze homo zijn of transgenders

   Like

  • Betreft de NIEUWE Michael Jackson “Docu”…..zullen we Dave Dave binnenkort in Interviews zien?—–Transgender Micheal Jackson IS Dave Dave……….Google/You Tube:Dave Dave is Micheal Jackson……..A: De Micheal Jackson “Death”was/is FAKE-B:Michael Jackson is een Vrouw/Transgender…….komt dat in de Docu voor?-NOP–dus?blijft er weinig over van de “Docu”………..lekker makkelijk zo’n “Docu”als iemand toch “Dood¨ is en niet meer voor het “Gerecht”kan komen….zie OOK deze pedofiel eens:Google: Demi Moore Young Boys………(Demi Transgender Moore in Actie)–G.I JOE

   Like

 9. Het is het opnaaien van de verdeel-en-heersch massahysterie om het regenbooghokje een voorzet te geven om los te gaan in de gelijk(voor)geschakelde pers en media, waarschijnlijk ter afleiding van de aandacht voor een (ander) smerig zaakje/nieuwtje waar het eigenlijk over had moeten gaan (bv toen met de MH17 en simultaan daaraan de géén-ocide op Gaza oid, onee da’s antisemitisme naar het schijnt, excuses daarvoor).
  Het is op zich niet heel raar dat Cees als trouwe hypocriete gggrrrristen viervoeter zijn krabbel onder de verklaring zet, hij moet wel een beetje in zijn rol blijven tenslotte.

  Wel jammer dat zo’n Nesjviel verklaring dan weer het zoveelste veramerikaniseerde ding is, wat sluimerend moet komen overwaaien.
  Zoals daar (lees hier) inmiddels helaas ook al o.a. cultureel geworteld /gepushed zijn; Halloween, Blackfriday (3 weken lang), Coca-cola-X-mas (2 maanden lang), Blue Monday, Valentinesday, (ondeugelijke) Joint Stright Fighters Housewarming-House-Party’s (met pillen?) en alle veramerikaniseerde (overnemendebedrijven, woorden en termen die je inmiddels zonder dat je het door hebt je (/m’n) strot uitkomen en erin snieken (gvd). Zoals (A)social-Media, Oh My (fucking) God, Luid Op Lachende, en meer van die tenenkrommende kauwgomballen Yankie Boel Sjit ellende.
  De terminologie van de lhbtgthcabcdefghhijklmnopqrstuvwxyz-alfabet-regenboog-maffia moet schijnbaar ook allemaal in die overdreven amerikaanse nachtmerrie-stijl uitgesproken worden.
  Het lijkt wel een ziekelijk chronische cursus engels die maar niet ophoudt.
  Opmerkelijk bv in deze ook de Engelstalige (Soros) scanderingen; “No more blackface”, bij de intocht van de schijnheilige kindervrind en zijn zwartgeschinkte edelknecht. Geen hond in neanderland die em ooit black-face noemde, maar goed…

  Hoelang geleden bracht Rammstein dat nr. ook al weer uit?

  (toch duitsers op de maan?)

  Like

 10. Pingback: Vervolging Don Quijotte is van de baan… ;-) | DonQuijotte·

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.